Monday , September 25 2017
Home / 2017 / March

Monthly Archives: March 2017

Love Asks For Nothing

An online revolution has brought place with no one really discusses it. It is called online dating sites services. What ever happened towards the good ole times of a buddy fixing you on top of someone and you also venture out dating and then some courtship takes place and over likely you get engaged and getting married? Those days are …

Read More »

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง (Thesis in Urban Architecture)

17555313_10156068906579625_983615400_n

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง (Thesis in Urban Architecture) ได้จัดให้มีการตรวจนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ฯ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร (AR201) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์กรรมการวิทยานิพนธ์ ในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง โดยนิสิตตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 17 คน ขึ้นนำเสนอผลงาน ได้แก่ 1) นางสาว ปภาพินท์ พลเยี่ยม โครงการออกแบบพัฒนาชุมชนรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร 2) นางสาวสุดารัตน์ …

Read More »

นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4

                                            เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2560  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2  ทัศนศึกษา  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สร้างความสนใจให้กับนิสิตผู้ร่วมทริปเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากคำถามต่างๆมากมายโดยจะสรุปสิ่งที่ได้จากการไปเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้ เป็นประเด็นได้ดังนี้ อิฐ หิน ซากโบราณสถาน ที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงโบราณสถาน ซากๆเก่า ไร้ความน่าสนใจ แต่อย่างน้อยนิสิตสถาปัตย์กลุ่มเล็กๆนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ตรงข้าม ความสนใจในเรื่องราวต่างๆที่เล่าผ่านก้อนหิน ก้อนอิฐ เกร็ดทางประวัติศาสตร์ ผู้คน ริมน้ำ ปืนใหญ่ หรือแม้กระทั่งซากพระราชวังโบราณ ล้วนสร้างจินตนาการให้แก่เด็กๆกลุ่มนี้ในฐานะสถาปนิกตัวน้อย การคิดโครงสร้างหลังคาระหว่างเดินดูโบราณสถาน การลงกรุพระปรางค์  โดยนิสิตจะนำความรู้ที่ได้ไป นำไปประยุกต์ในการออกแบบต่อไปในอนาคต  ซึ่งการได้ชมกรณีศึกษา ทั้งศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา …

Read More »

ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

img_4648

                                    เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2560  บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข ณ บริเวณสนามกีฬา ข้างกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีอาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีบุคลากรจากทุกคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 6 ทีม ประกอบด้วย ทีมสีแดง ทีมสีขาว ทีมสีเขียว ทีมสีม่วง …

Read More »

กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”

img_1683

                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  ในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม AR101-3  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการเตรียมความพร้อม ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการการเข้าสู่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสวัสดิ์  วิชระโภชน์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนกองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมทั้งหมด ภาพ : เศกสรร  คุณโพธิ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

Dissertation Writing Service

Best Dissertation Writing Services (+1) 7185-772-718 As part of the Office of Graduate and Professional Studies, Thesis and Dissertation Services is available to help students manage the process and smooth the road to graduation. You should be aware about the fact that referencing is one of the most difficult parts for a thesis.

Read More »

To Write My Paper For Me Hire An Academic Expert From

Academic Writing Tips : How to Write a 10-Page College Term Paper Overnight There are free services that you can access they include; free reference pages, free outlines, a plagiarism report, free tittle page and free revisions. If you have mastered the art, you ought to ensure your work is free of erroneous conclusions.

Read More »
 
Translate »