ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และทุนฝึกงานนิสิตนานาชาติ (2017 Global Internship Program) ประจำปี 2560 ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

unnamed

 

 

 

 

 

ด้วย Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น (2017 Short-Term Student Exchange Program) และทุนฝึกงานนิสิต (2017 Global Internship Program) ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้<    1) นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (2017 Short-Term Student

Exchange Program) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ช่วงที่ 1  กำหนดเปิดภาคเรียน เมษายน 2560 – กันยายน 2560
ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560
ประกาศผลการรับสมัคร ภายใน เดือนมีนาคม 2560
ช่วงที่ 2  กำหนดเปิดภาคเรียน   กันยายน 2560 – มีนาคม 2560
ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
ประกาศผลการรับสมัครภายใน เดือนมิถุนายน 2560
2) ทุนฝึกงานนิสิต (2017 Global Internship Program) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ Kyoto Institute of Technology รวมถึงความร่วมมือทางการวิจัยของนิสิตโดยมีรายละเอียด ดังนี้
กำหนดส่งใบสมัคร ก่อนการเดินทาง 3 – 6 เดือน
ประกาศผลในแต่ละปลายเดือนที่ยื่นใบสมัคร
ทั้งนี้ นิสิตสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจีรนันท์  สุทธิจันทร์ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ โทรศัพท์ภายใน 1338 อีเมล์ jeeranan.s@msu.ac.th และ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/exchange-short-term-programs/ หรือติดต่อสอบถามที่ Student Exchange Service, International Affairs, Kyoto Institute of Technology หมายเลขโทรศัพท์ (+81) 75724 7131 หรือ อีเมล์ ses@jim.kit.ac.th
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »