รัฐบาลเกาหลีประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Dongseo University ประเทศเกาหลี ประจำปี 2560

unnamed-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วย รัฐบาลเกาหลีประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Dongseo University  ประเทศเกาหลี ประจำปี 2560 โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศเกาหลีสามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ http://www.studyinkorea.go.kr หรือสอบถามข้อมูลที่ Ms. Yoonseo Lee อีเมล์ ysleee@dongseo.ac.hr ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจจะต้องจัดส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ตามชื่อและที่อยู่ ดังต่อไปนี้
Ms. Yoonseo  Lee
International Exchange Center
Dongseo University
47 Jurye-ro, Sasang-gu, Busan, 47011
Republic of Korea

ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »