Daily Archives: March 10, 2017

การจัดการความรู้ด้านการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559

title

                            ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดี (KM) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  ณ  ห้องประชุม  AR116  เวลา 09.00-15.00 น.  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และมี  ดร.นิพัทธา  น้อยประวัติ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงานและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนิสิตในการทำวิจัยและบริการวิชาการ  ซึ่งเป็นการจัดหาพื้นที่ทางวิชาการที่เหมาะสมให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอย่างเป็นมืออาชีพ  และเป็นการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานวิจัย  นอกจากนี้ยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรที่ได้รับทุนในการทำการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ  มหาวิทยาลัยและทุนภายนอก  ตามแผนการติดตามของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอโครงการวิจัยและรายงานความก้าวหน้ารวม จำนวน 17 โครงการ  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะข้อคิดเห็น 2 ท่าน  คือ  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมชาติ  มณีโชติ  และอาจารย์กนกกุล …

Read More »

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ สร้างชื่อโดยได้รับคัดเลือกให้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น

title

                                                  นายณรงค์ยศ  ทีจันทร์มาตย์  นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้สร้างชื่อเสียงโดยเข้าร่วมการประกวดในโครงการแปซิฟิกริม (Pacific Rim) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา(Fashion Smart Up 2016 หรือ F2S : Creative Designer Creation) ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) และได้ผ่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติและลงพื้นที่  พร้อมนำเสนอผลงานการออกแบบเสื้อผ้าในแนวทางความคิดสร้างสรรค์  และได้รับคัดเลือกไห้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น …

Read More »
 
Translate »