Daily Archives: March 14, 2017

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China ประจำปี 2560/ 2561

art-work

                  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการได้รับทุนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ในการนี้ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ทุนให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันและขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับทุน ผ่านกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 2 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จำนวน 1 คน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 2.สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements (Thai)” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ …

Read More »

ทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า Terminal 21-The mall จังหวัดนครราชสีมา

tital

                                          สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้มีการทัศนศึกษาเพื่อการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงใหญ่ ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมเมือง  จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า ณ จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาการออกแบบจากอาคารตัวอย่างจริง  และได้ศึกษาเรียนรู้หลักการและแนวความคิดในการออกแบบอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า  นอกจากนี้นิสิตยังได้เรียนรู้งานระบบและเทคโนโลยีประกอบอาคาร พฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่ของอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า  ซึ่งได้เดินทางเมื่อในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาภายในห้างสรรพสินค้า Terminal 21 และห้างสรรพสินค้า The mall   จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งนิสิตยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรประจำห้างสรรพสินค้าให้คำบรรยายประกอบการเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย ภาพ/ที่มา : อาจารย์บริรักษ์  อิทรกุลไชย ข่าว …

Read More »
 
Translate »