ทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า Terminal 21-The mall จังหวัดนครราชสีมา

tital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้มีการทัศนศึกษาเพื่อการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงใหญ่ ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมเมือง  จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า ณ จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาการออกแบบจากอาคารตัวอย่างจริง  และได้ศึกษาเรียนรู้หลักการและแนวความคิดในการออกแบบอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า  นอกจากนี้นิสิตยังได้เรียนรู้งานระบบและเทคโนโลยีประกอบอาคาร พฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่ของอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า  ซึ่งได้เดินทางเมื่อในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาภายในห้างสรรพสินค้า Terminal 21 และห้างสรรพสินค้า The mall   จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งนิสิตยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรประจำห้างสรรพสินค้าให้คำบรรยายประกอบการเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ที่มา : อาจารย์บริรักษ์  อิทรกุลไชย
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »