ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China ประจำปี 2560/ 2561

art-work

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการได้รับทุนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ในการนี้ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ทุนให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันและขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1.เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับทุน ผ่านกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 2 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จำนวน 1 คน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560
2.สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements (Thai)” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวพักตร์พิไล วงศ์ละ หมายเลขโทรศัพท์ 043-754241
ภายใน 1338 หรือทางอีเมลล์ : pakpilai.s@msu.ac.th

ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

*******************************************************************************************
อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานด้านวิเทศสัมพันธ์ได้ที่
– Facebook Group (ประสานงานระหว่างบุคลากร) :      “เครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์ มมส
– Facebook Fanpage (ข่าวสาร/ทุนที่เกี่ยวกับนิสิต) :    “MSU Student News”
– Facebook Fanpage (ข่าวสาร/ทุนทั้งหมด) :          “MSU Thailand
– Website กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ :                          http://iroffice.msu.ac.th
– Website มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาษาอังกฤษ) :        http://www.inter.msu.ac.th/
– Website มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาษาจีน) :              http://www.chinese.msu.ac.th/
*********************************************************************************************
Best regards,
Office of International Affairs (OIA)
Division of Public Relations and International Affairs
Mahasarakham University, Thailand
Tel/Fax: +66 43 754241
Email: oia@msu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »