Daily Archives: March 20, 2017

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

17880161_1404707722908346_2721887452321624853_o

                                            เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นตันไป  ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะประกอบไปด้วยการแข่งขันรักบี้เจ็ดคน รักบี้สิบห้าคน ฟุตบอล บาสเกตบอล และการประชันกลอง  ณ สนามกีฬารอบอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีของนิสิตนักศึกษาทั้งที่สำเร็จการศึกษาแล้วและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : Arch Aperture ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »