Daily Archives: March 23, 2017

กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”

img_1683

                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  ในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม AR101-3  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการเตรียมความพร้อม ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการการเข้าสู่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสวัสดิ์  วิชระโภชน์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนกองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมทั้งหมด ภาพ : เศกสรร  คุณโพธิ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »
 
Translate »