Daily Archives: March 27, 2017

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง (Thesis in Urban Architecture)

17555313_10156068906579625_983615400_n

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง (Thesis in Urban Architecture) ได้จัดให้มีการตรวจนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ฯ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร (AR201) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์กรรมการวิทยานิพนธ์ ในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง โดยนิสิตตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 17 คน ขึ้นนำเสนอผลงาน ได้แก่ 1) นางสาว ปภาพินท์ พลเยี่ยม โครงการออกแบบพัฒนาชุมชนรอบสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร 2) นางสาวสุดารัตน์ …

Read More »

นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4

                                            เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2560  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2  ทัศนศึกษา  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สร้างความสนใจให้กับนิสิตผู้ร่วมทริปเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากคำถามต่างๆมากมายโดยจะสรุปสิ่งที่ได้จากการไปเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้ เป็นประเด็นได้ดังนี้ อิฐ หิน ซากโบราณสถาน ที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงโบราณสถาน ซากๆเก่า ไร้ความน่าสนใจ แต่อย่างน้อยนิสิตสถาปัตย์กลุ่มเล็กๆนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ตรงข้าม ความสนใจในเรื่องราวต่างๆที่เล่าผ่านก้อนหิน ก้อนอิฐ เกร็ดทางประวัติศาสตร์ ผู้คน ริมน้ำ ปืนใหญ่ หรือแม้กระทั่งซากพระราชวังโบราณ ล้วนสร้างจินตนาการให้แก่เด็กๆกลุ่มนี้ในฐานะสถาปนิกตัวน้อย การคิดโครงสร้างหลังคาระหว่างเดินดูโบราณสถาน การลงกรุพระปรางค์  โดยนิสิตจะนำความรู้ที่ได้ไป นำไปประยุกต์ในการออกแบบต่อไปในอนาคต  ซึ่งการได้ชมกรณีศึกษา ทั้งศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา …

Read More »
 
Translate »