Daily Archives: April 2, 2017

นิสิตนฤมิตศิลป์ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่”

2

                                      เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560  อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มประเด็นสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ข้ามสถาบัน (Class Visit) ใน “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้น  ณ ชั้น 3 ห้อง 3301  อาคารภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษาได้นำข้อเสนอแนะจากกรรมการไปปรับปรุงพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานสื่อให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างแท้จริง ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »