Daily Archives: April 5, 2017

การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

title

                                      เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดยอาจารย์รังสิทธิ์  ตันสุขี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  บริเวณโถงชั้น 1  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมภายในมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง และ วรารินทร์  ปัญญาวงษ์ ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์คว้ารางวัลประกาศนียบัตร ประกวดแบบ blue scope 2017

17800062_1462863287097752_2188424293037670650_n

                                  ด้วยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ “50th year Colorbond® Design Award: The Colour of Strength and Inspiration” การประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค วิธีการออกแบบอาคารโดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในการตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสมและสวยงามและเปิดโอกาสให้สถาปนิกและนิสิต นักศึกษาได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลการตัดสิน 50th Year Colorbond® Design Award 2017  โดยมีนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คือ นายวราวุฒิ …

Read More »
 
Translate »