การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

title

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดยอาจารย์รังสิทธิ์  ตันสุขี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  บริเวณโถงชั้น 1  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมภายในมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง และ วรารินทร์  ปัญญาวงษ์
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »