Daily Archives: April 9, 2017

การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

27-4

                                              เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ชีวาสุขถาวร  หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องบรรยายชั้น 2-3  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »