ขอเชิญร่วมกิจกรรม Thesis of the year 2016 “เฮาเฮ็ด เฮาโชว์”

 

titleweb

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญบุคลากร นิสิตและผู้ที่สนในเข้าร่วมกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2559  ในกิจกรรม Thesis of the year 2016 “เฮาเฮ็ด เฮาโชว์”  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560  ซึ่งกิจกรรมจะมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสาขาวิชา , ผลงานนิทรรศการ Thesis 2016 , การเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่วงการนักออกแบบ 4.0”  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ญ  วิบูลย์สวัสดิ์  อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาร่วมบรรยาย  Last Lecture  ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้กิจกรรม Thesis of the year เป็นกิจกรรมที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี ในรายวิชาออกแบบ ของนิสิตทุกสาขาแต่ละชั้นปี ตลอดจนการจัดนิทรรศการต่างๆ ตลอดปีการศึกษา และเพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่ดีด้านการเรียนการสอนขึ้นทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิตให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะฯอันเป็นความภาคภูมิใจของนิสิตและคณาจารย์ทุกสาขาวิชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »