ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยฯ ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก ประจำปี 2560  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  รวมทั้งคณาจารย์  บุคลากรและนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย

โดยวันสงกรานต์ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ตามประเพณีของไทย และถือเป็นวันแห่งความรัก ความผูกพันของทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ประเพณีสงกรานต์ยังถือเป็นประเพณีสำคัญในการทำบุญประจำเดือนห้าของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประเพณีทำบุญในแต่ละเดือน รวม 12 เดือน ที่เรียกว่า ฮีต 12 ซึ่งยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีพันธกิจหลักอันหนึ่งคือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อีกทั้ง ให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมที่กำหนดในการจัดงานปีนี้ ได้จัดให้มี การสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมีการประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดเทพีประเภทสอง และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศในงานให้มีความสนุกสนานมากขึ้นอีกด้วย

ภาพ : อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »