Daily Archives: April 29, 2017

การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

img_6483

                                            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องประชุม AR116  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้คณาจารย์ในสาขาวิชายังได้ร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2559

img_6516

                                            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องแสดงผลงานชั้น 1  ห้อง AR104-2  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมผังเมืองมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »