Monthly Archives: May 2017

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

27

                      เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ชั้น 2 ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดแสดงผลงานด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ และผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานและมีกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า โครงการจัดแสดงผลงานด้านแฟชั่นและสิ่งทอ (แฟชั่นโชว์) ประจำปีการศึกษา 2559 Creative Arts Fashion Show (CAF) 5TH “TAKE ONE ” เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและนำเสนอ Final Project ของนิสิตชั้นปีที่ 2 …

Read More »

การจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์สาขานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา2559

1

                                        เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม2560 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา2559 ณ สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดอุดรธานี  โดยมีท่านสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้  และยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดโครงการนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถและเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการออกแบบในสาขาต่างๆของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อสาธารณชน  และเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปอีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วมโครงการแล้วยังมีผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมาก ภาพ : FB-นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU. ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน เมษายน 2560

img_5623

                      >>Download<<< ในฉบับ โครงการ Thesis of The Year 2016 นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์คว้ารางวัลประกาศนียบัตร ประกวดแบบ blue scope 2017 นิสิตนฤมิตศิลป์ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” การจัดแสดงผลงานนิสิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขานฤมิตศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

Read More »

ร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการสถาบันการศึกษาในงานสถาปนิก ’60

1

                                        สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใต้ชื่องานว่า “สถาปนิก ’xx” ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีพุทธศักราช 2560 ทางสมาคมฯ ได้จะจัดงานเป็นครั้งที่ 31 ในชื่อ สถาปนิก ’60 (Architect 2017) โดยมีแนวคิดคือ “บ้าน บ้าน: BAAN BAAN Reconsidering Dwelling” ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า “บ้าน” เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของคนทุกคน ในทุกสังคมและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน บ้าน ก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมหน่วยเล็ก ๆ หน่วยหนึ่งที่เมื่อมีการขยายจำนวน หรือรวมตัวกันของบ้านหลาย ๆ หลัง ก็สามารถเติบโตเป็นชุมชน และเมือง ที่มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ …

Read More »

ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้รับมอบรางวัล ประเภทนักวิชาการรุ่นอาวุโส สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง

1

                                              ตามที่ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะได้รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 (CDAST Award 2015-2016) ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งรายชื่อนักวิชาการเข้าร่วมการคัดเลือก ประเภทนักวิชาการ รุ่นอาวุโส จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.ธราวุฒิ  บุญเหลือ  โดยที่ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศ  ได้คัดเลือกแล้วประกาศรายชื่อนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ  และได้คัดเลือกให้ ผศ.ดร.ธราวุฒิ  บุญเหลือ เป็นผู้ได้รับรางวัล ประเภทนักวิชาการรุ่นอาวุโส สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง  โดยได้มีพิธีการมอบรางวัลดังกล่าวในงานสถาปนิก ’60 (Architect 2017) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 …

Read More »

ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2560

title03-60

                          >> Download << ในฉบับ นิสิตได้รับคัดเลือกให้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Fashion Lifestyle การจัดการความรู้ด้านการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการ 2/2559 กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” โครงการอบรมภาษาอังกฤษ การตรวจนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัศนศึกษาอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า Terminal 21-The mall จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด มมส. ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มมส. ปี 2560

Read More »

ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

title02-60

                      >> Download << ในฉบับ รับรางวัลสนับสนุนในโครงการอุดหนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ร่วมจัดนิทรรศการในงานนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 (Thailand Inventors’ Day 2017) ละคร พลุนัดที่16 “TheLose Memories” นิสิตได้รับรางวัลในโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ ศิษย์เก่ารุ่นเจ็ดสอนน้องในเรื่อง “สถาปนิกกับชีวิตราชการ”

Read More »

ฉบับประจำเดือน มกราคม 2560

title01-60

                  >> Download << ในฉบับ จัดโครงการ “รอยพ่อ แผ่นดิน๙” มอบองค์พระพิฆเนศให้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ชมรมศิษย์เก่ามอบรถเข็นให้โรงพยาบาล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read More »
 
Translate »