นิทรรศการวิทยานิพนธ์สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการจัดแสดงและนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  โถงชั้น 1  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  การถัก  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายให้กับนิสิตรุ่นน้อง  และผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »