Daily Archives: May 11, 2017

การจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์สาขานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา2559

1

                                        เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม2560 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา2559 ณ สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  จังหวัดอุดรธานี  โดยมีท่านสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้  และยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดโครงการนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถและเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการออกแบบในสาขาต่างๆของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อสาธารณชน  และเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปอีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วมโครงการแล้วยังมีผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมาก ภาพ : FB-นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU. ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »

ข่าวฉบับประจำเดือน เมษายน 2560

img_5623

                      >>Download<<< ในฉบับ โครงการ Thesis of The Year 2016 นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์คว้ารางวัลประกาศนียบัตร ประกวดแบบ blue scope 2017 นิสิตนฤมิตศิลป์ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” การจัดแสดงผลงานนิสิตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  ประจำปีการศึกษา 2559 การตรวจวิทยานิพนธ์สาขานฤมิตศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

Read More »
 
Translate »