Thursday , September 21 2017
Home / วารสารสรุปข่าวประจำเดือน / ข่าวฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ข่าวฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2560

pic-title-may17

 

 

 

 

 

 

>>>Download<<<

ในฉบับ

  • ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้รับมอบรางวัล ประเภทนักวิชาการรุ่นอาวุโส สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง
  • โครงการจัดแสดงนิทรรศการสถาบันการศึกษาในงานสถาปนิก ’60
  • การจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์สาขานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา2559
  • การจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  • นิทรรศการวิทยานิพนธ์สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
  • การตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560 

About arch

Check Also

title12-59

ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2559

                        >> Download << …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »