Monthly Archives: July 2017

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2559

img_8512

                                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการจัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดให้ในวงรอบปีการศึกษา 2559 ต้องมีการจัดประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกภาคเรียน  เพื่อให้กระจายการทำงานประกันคุณภาพลงไปในระดับของหน่วยงานย่อย และพัฒนาหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้จึงจัดให้มีการประเมินรายหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ซึ่งในวงรอบปีการศึกษา 2559 นี้มี 6 หลักสูตร ดังนี้ คือ หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร …

Read More »

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม ด้านการสืบสานงานผ้าไทย

img_8407

                                  ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม ด้านการสืบสานงานผ้าไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย การเพิ่มพูนทักษะ โดยการนำภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมไทย ในแต่ละท้องถิ่น มาประยุกต์และพัฒนาต่อยอด ผ่านกระบวนการออกแบบ นั้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกับกรมหม่อนไหมในระดับสถานศึกษาด้านการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบลวดลายผ้าเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศที่ ๑ ชื่อผลงาน “ลายพรจากฟ้า” สร้างสรรค์ผลงานโดย มหาวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโคกล่าม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากผลงานดังกล่าว กรมหม่อนไหม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดการออกแบบลายผ้า และผลิตผลงานด้านการวิจัยร่วมกัน ดังนั้น จึงกำหนดการประชุมขึ้นในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. …

Read More »
 
Translate »