การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส.

img_7968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_7876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_7973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ  ณ  โรงแรมแอทสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยในวันที่ 29 มิถุนายน 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม  ซึ่งมีคุณมยุรี  ผาผง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณศิริวิช  ดโนทัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เรื่อง “กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์”  แล้วแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (วิเคราะห์ศักยภาพองค์กร SWOT Analysis)  และแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด)  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (จัดทำกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ)  และมีการบรรยายเรื่อง“การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map)”  แล้วสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map)

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  ได้มีการสรุป(ร่าง)แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(พ.ศ.2561-2564 ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และมีพิธีปิดสัมมนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  และในช่วงบ่ายได้นำบุคลากรชมบึงหนองหาร  นมัสการพระธาตุเชิงชุม  และได้ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม  จังหวัดสกลนคร  แล้วเดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และมาตรฐานการรับรองหลักสูตรโดยสภาสถาปนิก โดยคำนึงถึงพันธกิจด้านผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และคำนึงถึงการพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น การจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ(Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal)   แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้องถูกกำหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้ทำงานร่วมกันหรือจะทำงานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้  ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ   ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ
ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »