Daily Archives: July 17, 2017

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ “คึดคักนักคึด (อีสานล้านนา 60)”

20045280_1509218719121882_1420119555505863120_o

                                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  ได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนจากศาสตร์ความรู้หลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design) : สัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ คึดคักนักคึด (อีสานล้านนา 60)  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2560  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับนิสิตและนักศึกษาในเครือข่ายของโครงการ miniTCDC และมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเหนือและภาคอีสานในเรื่องการพัฒนาชุมชนด้วยหลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design) ในพื้นที่จริงที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้  “การออกแบบบริการ (Service Design)”  และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันที่เปิดสอนด้านการออกแบบในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  และขยายเครือข่ายสู่สถาบันต่างประเทศ  สู่นิสิตนักศึกษาในศาสตร์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและสู่ศิษย์เก่าที่ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว  ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 31 …

Read More »
 
Translate »