การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ “คึดคักนักคึด (อีสานล้านนา 60)”

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20045280_1509218719121882_1420119555505863120_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  ได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนจากศาสตร์ความรู้หลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design) : สัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ คึดคักนักคึด (อีสานล้านนา 60)  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2560  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับนิสิตและนักศึกษาในเครือข่ายของโครงการ miniTCDC และมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเหนือและภาคอีสานในเรื่องการพัฒนาชุมชนด้วยหลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design) ในพื้นที่จริงที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้  “การออกแบบบริการ (Service Design)”  และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันที่เปิดสอนด้านการออกแบบในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  และขยายเครือข่ายสู่สถาบันต่างประเทศ  สู่นิสิตนักศึกษาในศาสตร์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและสู่ศิษย์เก่าที่ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว  ซึ่งมีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 31 คณะฯ  และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 86 คน

ทั้งนี้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการ  ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหางวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้เกียรติเป็นประธานในเปิดโครงการ  ซึ่งมีอาจารย์ฐิติรัตน์  นิมิตรบรรณสาร  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้  และหลังจากพิธีเปิดได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC  ให้เกียรติบรรยายเรื่อง การออกแบบบริการ (Service Design)  แล้วได้มีการแบ่งกลุ่มนิสิตนักศึกษาสำหรับการเวิร์คชอป โดยทีมวิทยากรจาก TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ)  สถานที่ห้องประชุมทรงคุณ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

กิจกรรมในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560  ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  เพื่อศึกษาพื้นที่จริง  แล้วร่วมกันทำเวิร์คชอป การออกแบบบริการ (Service Design) : การนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาพื้นที่ (Creation Phase) แต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่ไปสำรวจมาได้ สรุปปัญหาและตั้งโจทย์

กิจกรรมในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2560  ได้มีการร่วมกันทำเวิร์คชอป การออกแบบบริการ (Service Design) : การนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาพื้นที่ (Creation Phase)  นิสิตนักศึกษาแต่ละกลุ่มปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนาพื้นที่  สถานที่ห้อง AR 214 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

กิจกรรมในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  ได้มีการเดินทางไปที่ชุมชนบ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  ซึ่งเป็นพื้นที่จริงที่ใช้สำหรับการทำกิจกรรมในครั้งนี้  โดยให้นิสิตนักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนองาน ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ติชมติดตั้งผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการ (Exhibition) แก่ชุมชนอำเภอนาดูนและประชาชนทั่วไป  แล้วปิดโครงการปฏิบัติการออกแบบ คึดคักนักกึด (อีสานล้านนา 60)  และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ/การนำเสนอผลงานและสรุปผลปฏิบัติการออกแบบ

ภาพ : อ.วิกรม  วงษ์สุวรรณ์ , อ.อภิเชษฐ์  ตีคลี
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »