การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม ด้านการสืบสานงานผ้าไทย

img_8406

 

 

 

 

 

 

img_8408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม ด้านการสืบสานงานผ้าไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย การเพิ่มพูนทักษะ โดยการนำภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมไทย ในแต่ละท้องถิ่น มาประยุกต์และพัฒนาต่อยอด ผ่านกระบวนการออกแบบ นั้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกับกรมหม่อนไหมในระดับสถานศึกษาด้านการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบลวดลายผ้าเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศที่ ๑ ชื่อผลงาน “ลายพรจากฟ้า” สร้างสรรค์ผลงานโดย มหาวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโคกล่าม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากผลงานดังกล่าว กรมหม่อนไหม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดการออกแบบลายผ้า และผลิตผลงานด้านการวิจัยร่วมกัน ดังนั้น จึงกำหนดการประชุมขึ้นในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม AR๑๑๖ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้การประชุมประยุกต์และพัฒนาต่อยอด กระบวนการออกแบบลายผ้า ซึ่งมีตัวแทนกรมหม่อนไหม ดังนี้
๑. นางพุทธชาต ลีปายะคุณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมหม่อนไหม
๒. นางสาวแพรวา รุจิณรงค์ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม
๓. ดร.มนัสวี สุริยวนากุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิม พระเกียรติฯ เขต3 ขอนแก่น
๔. นางสาวรัชนี ขันถหัตถ์ นักวิชาการเกษตร สำนักงานหม่อนไหมเฉลิม พระเกียรติฯ เขต3 ขอนแก่น
๕. นายทวี เลไธสง นักวิชาการเกษตร สำนักงานหม่อนไหมเฉลิม พระเกียรติฯ เขต3 ขอนแก่น
๖. นายสุทธิสันต์ พิมพ์พะสาลี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิม พระเกียรติ ร้อยเอ็ด ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม พระเกียรติ ร้อยเอ็ด
๗. นางกนกวรรณ วรวงค์สมคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม พระเกียรติ ร้อยเอ็ด
๘. นายสุทธิไกร ดอกเกี่ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม พระเกียรติ ร้อยเอ็ด
๙. นางสาวเพียรเพ็ญ พรมตู้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม พระเกียรติ ร้อยเอ็ด

ข่าว : มยุรี  ผาผง
ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »