การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2559

img_8546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_8519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการจัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประจำปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดให้ในวงรอบปีการศึกษา 2559 ต้องมีการจัดประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกภาคเรียน  เพื่อให้กระจายการทำงานประกันคุณภาพลงไปในระดับของหน่วยงานย่อย และพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ทั้งนี้จึงจัดให้มีการประเมินรายหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ซึ่งในวงรอบปีการศึกษา 2559 นี้มี 6 หลักสูตร ดังนี้ คือ

  1. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
  2. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)
  3. หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
  4. หลักสูตร ศป.บ.นฤมิตศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี)
  5. หลักสูตร ภ.สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
  6. หลักสูตร สถ.ม.การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (ระดับปริญญาโท)

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการในครั้งนี้เพื่อให้การประกันคุณภาพเข้าสู่กระบวนการทำงานในรายหลักสูตร  และเพื่อให้แต่ละหลักสูตรได้เกิดความเข้าใจสถานะของหลักสูตรตนเอง เพื่อจะสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพได้ต่อไป  ทั้งนี้ทางคณะต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ข้อชี้แนะในการพัฒนาในครั้งนี้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »