Monthly Archives: August 2017

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลพานไหว้ครูชนะเลิศอันดับ 1ประเภทความคิดสร้างสรรค พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

21200838_1559388630773587_160834060389877187_o

                                                        ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รางวัลพานไหว้ครูชนะเลิศอันดับ 1ประเภทความคิดสร้างสรรค พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ครู มีรากศัพท์เป็นภาษาบาลี มาจากคำว่า ครุ (คะรุ) ซึ่งแปลว่าหนักแน่น และสันสกฤตว่า คุรุ (คุ-รุ) ซึ่งแปลว่า ผู้ชี้แสงสว่าง แต่โดยความหมายในภาษาไทยก็คือครูผู้สอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ อบรมบ่มนิสัยศิษย์ให้เป็นคนดี ยกระดับวิญญาณความรู้ดีชั่วให้แยกแยะความดีความชั่ว และรู้จักการดำรงชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องมีคุณธรรม ดั่งปรัชญาภาษาบาลี ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่า “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความว่า ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน เป็นแรงบันดาลใจให้รังสรรค์ผลงานพานไหว้ครู อันเป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองการศึกษา …

Read More »

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คว้ารางวัลในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร

43

                  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต เอกแฟชั่น สาขานฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าหมักโคลนหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดและพัฒนาผ้าหมักโคลน สู่เชิงพาณิชย์ และสวมในในชิวิตประจำวัดได้ ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล ดังนี้ เครื่องแต่งกายประเภทชุดทำงาน – รางวัลชนะเลิศ นายอัศวเทพ ศรีเฉลา นิสิตชั้นปีที่ 3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัยวัฒน์ บุดดา นิสิตชั้นปี่ที่ 3 – รางวัลชมเชย นายธนพล ศรีวิลัย ศิษย์เก่า – รางวัลชมเชย นางสาวสายฝน จำปาทอง อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์ …

Read More »

นิสิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบลานกิจกรรมสร้างสรรค์ “สวนไห” บึงแก่นนคร

%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-2

นิสิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบลานกิจกรรมสร้างสรรค์ “สวนไห” บึงแก่นนคร ในโครงการ Creative Space บริเวณสวนไห บึงแก่นนคร โดยเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ นางสาวชนัญติกานต์ พูลสวัสดิ์ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 นายอติวิชญ์ ประเสริฐ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 นายศิรวิชญ์ บุดดีพันธ์ รางวัลชมเชย นางสาวน้ำฝน บัวเปรม ภาพ/ข่าว : อ.โกวิทย์  วาปีศิลป์ ภาพประกอบรางวัลที่ได้รับ

Read More »

In case You Read through Little or nothing As well At present, Browse through This particular Report on How to Publish Elegance Dissertation

In case You Read through Little or nothing As well At present, Browse through This particular Report on How to Publish Elegance Dissertation Clearly, becoming a exclusively youngster usually means that your parents experience only to first in search results the amount of money at and never have to present it again among the various siblings. In today, faculties have …

Read More »

Boys and girls, Operate as well as The best way to Prepare Training Article

Boys and girls, Operate as well as The best way to Prepare Training Article You will do not require an advanced levels, however , ensure demand a very good higher level of style, together with, I reckon in which make of self-discipline only features a enjoy involved with writing. The second it’s always smart to help you intend buying papers …

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการการขนส่งในประเทศไทย และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย

img_9223

                                            วันที่ 23 สิงหาคม 2560 การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการการขนส่งในประเทศไทย และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย  โดย คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ผู้อำนวยการสถาบันการเดินและจักรยานไทย  ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษในรายวิชา Urban Transportation Planning System (การพัฒนาระบบขนส่งเมือง) โดยเป็นการบรรยายพิเศษสำหรับนิสิตในคณะฯ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมรับฟัง และแสดงข้อคิดเห็นในการพัฒนาเมืองต่างๆ  มีเนื้อหาในการบรรยายโดยสรุปดังนี้ – ความเป็นมาและวิวัฒนาการขนส่งรูปแบบต่างๆ – ภาพรวมการพัฒนาระบบขนส่งในประเทศไทย – ภาพรวมการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย – การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการสำหรับใช้ประกอบการเรียนของนิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าประสงค์ที่หลักสูตรได้เสริมให้กับนิสิตเพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพสำหรับออกไปรับใช้สังคมได้ในอนาคต ข่าว : ผศ.เมธี  พิริยการนนท์ ภาพ …

Read More »

Why Essays on The united states would be the Least complicated to produce. Creating a strong Abortion Exploration Pieces of paper Introduction. Developing a Persuasive Conversation on Abortions

Why Essays on The united states would be the Least complicated to produce. Creating a strong Abortion Exploration Pieces of paper Introduction. Developing a Persuasive Conversation on Abortions In this article you’ve probably the most efficient countries on the planet that covers a large number of sq . kilometers, houses various competitions, age ranges, and tribes and contains a prolonged …

Read More »
 
Translate »