Daily Archives: August 4, 2017

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

20604238_1533746530004464_1012128998318548634_n

                                            ฝ่ายพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชมรมที่เปิดภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และเพื่อให้นิสิตทำกิจกรรมโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของนิสิต ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2560 ภาพ : อ.ประทักษ์ คูณทอง , ฝ่ายพัฒนานิสิต ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพกิจกรรม  

Read More »

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนสิงหาคม 2560

img_8754

                                      เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »