การบรรยายพิเศษ รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

img_8799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_8820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 0035001 ได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ และค่านิยมของคณะ” โดยมีผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  ปรัชญา วิสัยทัศน์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อชุมชน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์” ผศ.ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์ของสาขาสถาปัตยกรรมภายใน” ผศ. ชัญญา ทองสวัสดี และอาจารย์สุนทรีย์ ถูกจิตต์ บรรยายในภาคเนื้อหา “อัตลักษณ์ของสาขานฤมิตศิลป์” โดยมีนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน และนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 180 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : อ.ดาราลัย ไซมะเริง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »