โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ศึกษาวิชา Urban Studio 3 ณ เมืองอุดรธานี

img_3389

 

 

 

 

 

img_4437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  คณาจารย์ในรายวิชา Urban design studio3 นำโดยอาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง จำนวน 49 คน เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุดรธานี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้กับนิสิตทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, เทศบาลนครอุดรธานี, และกลุ่มสถาปนิกเมืองอุดรธานี โดยนิสิตได้ร่วมซักถามข้อสงสัยและร่วมอภิปรายกับผู้บรรยายอย่างเป็นกันเอง หลังจากนั้น นิสิตได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลมาประกอบการทำงานในรายวิชา นิสิตจำนวนแปดกลุ่มได้กระจายไปตามพื้นที่สำคัญต่างๆในเขตเมืองอุดรธานีจำนวน 5 พื้นที่ การลงสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ทำให้นิสิตมีความเข้าใจและมีข้อมูลที่จะนำมาพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาต่อไป

ภาพ/ข่าว : อ.อุมาภรณ์  บุพไชย

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »