การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการการขนส่งในประเทศไทย และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย

img_9223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_9231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการการขนส่งในประเทศไทย และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย  โดย คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ผู้อำนวยการสถาบันการเดินและจักรยานไทย  ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษในรายวิชา Urban Transportation Planning System (การพัฒนาระบบขนส่งเมือง) โดยเป็นการบรรยายพิเศษสำหรับนิสิตในคณะฯ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมรับฟัง และแสดงข้อคิดเห็นในการพัฒนาเมืองต่างๆ  มีเนื้อหาในการบรรยายโดยสรุปดังนี้
– ความเป็นมาและวิวัฒนาการขนส่งรูปแบบต่างๆ
– ภาพรวมการพัฒนาระบบขนส่งในประเทศไทย
– ภาพรวมการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย
– การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆ
ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการสำหรับใช้ประกอบการเรียนของนิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าประสงค์ที่หลักสูตรได้เสริมให้กับนิสิตเพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพสำหรับออกไปรับใช้สังคมได้ในอนาคต

ข่าว : ผศ.เมธี  พิริยการนนท์
ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรมการบรรยาย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »