Monthly Archives: September 2017

ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดแบบกุฏิระดับประชาชน ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1

1

                                        วันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีการตัดสินการประกวดแบบกุฏิ ในโครงการ UDMVD DESIGN COMPETITION ครั้งที่ 1 ที่กลุ่มสถาปนิกอุดร (UDMVD) ร่วมกับ St.Mall Studio และผลิตภัณฑ์ไม้ BIOWOOD ร่วมสร้างกิจกรรมประกวดแบบ ‘กุฏิวัดป่า’ เพื่อพัฒนาวงการออกแบบไทย ให้เห็นความสำคัญของศาสนสถานในประเทศไทย  ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ามารวม 91 ผลงาน และคณะกรรมการได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 4 ผลงานโดยแบ่งเป็นระดับนักศึกษา 2 ผลงานและระดับประชาชนทั่วไป 2 ผลงานเป็นที่เรียบร้อย โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้แก่ คุณมิตร วรสถิตคุณ ตัวแทนจากกลุ่ม UDMVD …

Read More »

โครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

21766454_1583678605011256_3688779242318255530_n

                        สืบเนื่องจากฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้วนั้น การทบทวน วางแผนและแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรนั้นมีความสำคัญยิ่ง จึงจัดให้มี “โครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการทำกิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิต ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน และวิพากษ์กิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานจากสโมสรนิสิต ประจำปี ๒๕๕๙ สู่สโมสรนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดกิจกรรมและการดำเนินการที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และผลักดันให้นิสิตในคณะเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี และทำนุศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ๓ ศิลป์

21640838_1582784868433963_7825355199181172591_o

                                    นิสิตชั้นปีที่๓ ร่วมกับสโมสรนิสิต ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ ๓ ศิลป์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมีลักษณะกิจกรรมคือพิธีบายศรี สู่ขวัญ กีฬาสานสัมพันธ์ และงานเลี้ยงต้อนรับให้กับนิสิตใหม่ บริเวณคอร์ดกลางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ได้แสดงความต้อนรับให้กับนิสิตใหม่ จึงจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ๓ ศิลป์ เพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคีทั้ง ๓ คณะและเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ arch aperture ภาพกิจกรรม  

Read More »

บุญซำฮะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส.

21731549_1572401846138932_3379245657206793883_o

                                            บุญซำฮะ เป็นบุญประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อการทำความสะอาด ชำระความสกปรกออกจากชีวิต ที่พักอาศัยบ้านเมือง เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี และมีความเป็นสิริมงคลกับชีวิต สโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดโครงการบุญซำฮะ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นมา เพื่อเป็นการทำให้คณะมีความสะอาดพร้อมกับการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตใต้สำนึกของนิสิตในการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ข่าว: ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์เข้าร่วมงานPROUD PASTRA : พราวพัสตรา “แพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน”

1

                                    เมื่อวันที่ 13-17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  นิสิตสาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมงานPROUD PASTRA : พราวพัสตรา “แพรวาผืนผ้าแห่งแผ่นดิน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์และคณาจารย์นฤมิตศิลป์เป็นที่ปรึกษาในการตัดเย็บผ้าแพรวาให้กับนิสิตเอกแฟชั่นและสิ่งทอเพื่อส่งเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีศิษย์เก่าที่เป็นดีไซน์เนอร์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมอีกหลายท่าน  ทั้งนี้ทางคณะฯขอขอบคุณทีมงานพราวพัสตราที่ได้ให้โอกาสนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU. ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ขอเชิญชวนผลงานเข้าประกวดในเทศกาลหนังสั้น 60 วินาที จัดโดย The 60 Second Film Festival

unnamed

                                                กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์การส่ง ผลงานเข้าประกวดในเทศกาลหนังสั้น 60 วินาที จัดโดย The 60 Second Film Festival ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ Warehouse 30 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวด โดยผลงานต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วินาทีหรือน้อยกว่ารวมเวลาเปิดและเครดิตปิดท้าย ไม่จำกัดหัวข้อหรือสไตล์ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://the60secondfilmfestival.com/ อีเมล: info@the60secondfilmfestival.com หมายเลขโทรศัพท์ 087-061117

Read More »

ทุนเพื่อการวิจัย “Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561”

art-work

          กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน เพื่อการวิจัย “Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561” จัดโดย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและ การสอนระยะสั้น จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ จำนวน 2 ทุน และสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 3 ทุน) …

Read More »
 
Translate »