Daily Archives: September 1, 2017

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนกันยายน 2560

img_9442

                                            เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560  คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  วัดป่ากู่แก้ว  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทุกเดือนในช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งการทำบุญตักบาตรให้ทาน  รักษาศีล  ฟังธรรมเทศนา  ปฏิบัติธรรม   เจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา  อันแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนาธรรมอันดีสืบต่อไป ผู้ประสานงานโครงการ : ละเอียด  โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »