Daily Archives: September 8, 2017

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13

21458284_1424952407540970_8195405092991147381_o

                      เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 : From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 : จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0”  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ภายในงาน ได้จัดปาฐกถาพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหาผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยพื้นฐาน”, อาจารย์ ดร.อุษา กลิ่นหอม ประธานมูลนิธิรักษ์อีสาน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อดีตอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »
 
Translate »