คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13

21458284_1424952407540970_8195405092991147381_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 : From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 : จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0”  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้

ภายในงาน ได้จัดปาฐกถาพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหาผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยพื้นฐาน”, อาจารย์ ดร.อุษา กลิ่นหอม ประธานมูลนิธิรักษ์อีสาน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อดีตอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์”, รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Thailand 4.0” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
นอกจากนี้ยังมี การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การนำเสนอผลงานวิจัย แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาการเป็น 8 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาการสารสนเทศ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปะและสถาปัตยกรรม สาขาบริการวิชาการแก่สังคม และสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้มีทั้งหมด 216 เรื่อง จำแนกเป็น การนำเสนอภาคบรรยาย 64 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 152 เรื่อง โดยมีการประกวดผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ อีกทั้งมีการประกวดการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทั้งนี้มีคณาจารย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  ซึ่งได้รับรางวัล  จำนวน  3  ท่าน  ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสิทธิ์ ตันสุขี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พิริยการนนท์
3. อาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี
ภาพ/ข่าว : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ / กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ภาพประกอบกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »