Sunday , September 24 2017
Home / UPCOMING EVENTS / ขอเชิญชมนิทรรศการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ขอเชิญชมนิทรรศการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

21616365_1638499716200774_5888036311443392363_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญชมนิทรรศการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560  ณ  ห้องประชุม AR116 และห้องแสดงนิทรรศการผลงาน (AR104)  ชั้น 1
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยจะมีการจัดแสดงผลงานของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
ซึ่งจะมีการจัดแสดงระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2560

About arch

Check Also

19727297_1573077832714136_1822620678_o

โครงการพัฒนาชุมชนจากศาสตร์ความรู้หลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design) สัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ คึดคักนักคึด (อีสานล้านนา 60)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »