คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

67

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้อง AR116 และห้องแสดงนิทรรศการผลงาน ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมกรรมสภาสถาปนิกพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงภาพรวมความสำเร็จของหลักสูตร  เพื่อจัดแสดงผลงานของนิสิตในภาพรวมหมวดวิชาต่าง ๆ  เพื่อแสดงผลความสำเร็จของบัณฑิต และเพื่อให้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ผ่านการรับรองทางวิชาการและวิชาชีพจากสภาสถาปนิกอย่างสมบูรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) หลักสูตร 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่อยู่ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2548 โดยมีสภาสถาปนิกเป็นผู้พิจารณารับรองปริญญา ดั้งนั้นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จึงได้เสนอหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) หลักสูตร 5 ปี ให้สภาสถาปนิกพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตร  ในลำดับต่อไป เมื่อนิสิตในหลักสูตรสำเร็จการศึกษา 1 รุ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ จึงมีแผนการดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมและจัดนิทรรศการ เพื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองปริญญาระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2555 (สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์) ขึ้น ตามที่สภาสถาปนิกกำหนด

ภาพ/ข่าว :  วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบโครงการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »