โครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

21766454_1583678605011256_3688779242318255530_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สืบเนื่องจากฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้วนั้น การทบทวน วางแผนและแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรนั้นมีความสำคัญยิ่ง จึงจัดให้มี “โครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการทำกิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิต ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน และวิพากษ์กิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานจากสโมสรนิสิต ประจำปี ๒๕๕๙ สู่สโมสรนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดกิจกรรมและการดำเนินการที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และผลักดันให้นิสิตในคณะเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี และทำนุศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป

ข่าว :ปิยะนุช อินทร์พรหม

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »