โครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2560  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 5 และวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4   โดยคณาจารย์ได้เลือกเป็นพื้นที่ศึกษาแก่นิสิตเพื่อใช้ในการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม จึงต้องมีการลงสำรวจพื้นที่จริง ในพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการสำรวจพื้นที่ ความเป็นมาด้านสังคม วัฒนธรรม และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนในการสัมภาษณ์ สอบถามและการสังเกต ดังจะทำให้เกิดกระบวนการเข้าใจ รับรู้และสามารถนำไปใช้ได้ในงานออกแบบต่อไป

ภาพ/ที่มา : โครงการทัศนศึกษาสาระสถาปัตยกรรมอีสาน
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »