การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การค้นหาอัตลักษณ์ในชุมชน” โดย อ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

23224532_10155951881361209_848471096_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23224758_10155951881536209_764460478_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2  พฤศจิกายน  2560  สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รัเกียรติจาก  อ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ  อาจารย์ประจำสาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  นักออกแบบตัวอักษรกลุ่มเซียมไท้  นักออกแบบกราฟิกไทยกลุ่มเซียมไล้  ซึ่งบรรยายพิเศษ  เรื่อง “การค้นหาอัตลักษณ์ในชุมชน”  แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา  Fundamental Visual Communication design  ทั้งนี้นิสิตได้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจ  สำหรับการปรับใช้ในการศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์  นิมิตรบรรณสาร

ภาพกิจิกรรมการบรรยาย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »