การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2560

img_0990

 

 

 

 

 

 

img_0942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเพื่อรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการที่ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมิน ดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต         ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์                   กรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมัทนา กลางคาร                กรรมการ
4.นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี                                 กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของคณะฯ ว่าบรรลุตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือไม่และมีจุดใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติราชการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นแนวทางที่คณะฯได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพกิจกรรมการประเมิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »