Daily Archives: January 7, 2018

นิสิตสถาปัตย์ฯ มมส. เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Thai Obayashi Winter 2017

title01

เนื่องในโอกาสที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ บริษัท นันทวัน จำกัด ได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร  บริษัทจึงจะจัดโครงการพิเศษ“Thai Obayashi Winter Camp 2017” ในช่วงปิดภาคเรียนเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และอาจารย์เข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมวิชาการก่อสร้างที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ  ทั้งนี้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 5 คน ดังนี้ นางสาว ณัฐพร จอมหงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 นางสาวบรรทนา พุดพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 นางสาวกรองกาญจน์ นานอก นิสิตชั้นปีที่ 4 นางสาวออนกิริยา อุทะเสน นิสิตชั้นปีที่ 4 นายณรงค์ศักดิ์ บุตรทุมพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยมีผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานเอกชนระดับนานาชาติ ภาพ/ข่าว/ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ภาพกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »