Daily Archives: January 11, 2018

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560

img_2226

ด้วยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  กองทะเบียนและประมวลผล  ได้กำหนดการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (Road Show)  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  ได้ลงพื้นที่ยังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ห้องประชุม AR116  ซึ่งได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร  คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยความเล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อการนำหลักการมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป ผู้ประสานงาน : ละเอียด โกหลำ ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »