ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและการอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 13 วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม AR 116 เวลา 16.30 น.

รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและการอนุรักษ์ชุมชนเมืองครั้งที่ 13

MSU-UTM ไฟล์: studen

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา โทร หมายเหตุ
1. Mr. Thanakrit Thuaprakon

นายธนกฤต ทั่วประโคน

4UA 085-0041180  
2. Miss Bongkotthon Prachai

นางสาวบงกชธน พระชัย

4UA 094-4688665  
3. Miss kamonchanok Bunrung

นางสาวกมลชนก บำรุง

4UA 085-0041180  
4. Miss Phattaraporn Pongudom

นางสาวภัทรภร ผ่องอุดม

4UA 080-4199296  
5. Miss  Krongkwan Nanok

นางสาวกรองกาญจน์ นานอก

4AR 088-3653732  
6. Miss Parinyaporn Pasuwan

นางสาวปริญญาพร พะสุวรรณ

4LA 083-6740849  
7. Mr.Patipon Keawsawat

นายปฏิพล เขียวสวัสดิ์

4AR 061-3091228  
8. Miss. Jiranya Kanjanawilanon

นางสาวจิรัญญา กาญจนวิลานนท์

3AR 094-2987145  
9. Miss. Molthicha Oonseeda

นางสาวมลธิชา อ่อนสีดา

3AR 090-1132804  
 10. Miss Thitiya Saleesri

นางสาวฐิติยา สาลีสี

3AR 085-7441953  
11. Mr. Kavin Ounkeaw

นายกวินท์ อุ่นแก้ว

3IA 088-3054130  
12. Miss. Jitjranai Suphapim

นางสาวจิตรเจียรนัย สุภาพิมพ์

3IA 094-2756622  
13. Miss. Thidaporn Deeto

นางสาวธิฎาภรณ์ ดีโต

3LA 096-6700015  
14. Mr. Harit Naonai

นายหฤษฎ์ เนาว์นัย

3LA 063-0237767  
15. Mr.Suvisha Darasorn

นายสุวิชา ดาราศร

2UA 099-5409386  
16. Miss Kittiya Boonprakom

นางสาวกฤติยา บุญประคม

2LA 099-8705541  
17. Miss  Noppawan Siri-arisaraworrakhoon

นางสาวนพวรรณ ศิริอริศราวรกุล

2LA 061-0373766  
18. Miss  Treeyaporn khempila

นางสาวตรียาภรณ์ เข็มพลา

2CA 091-8635719  
19. Miss  Paweena Suriyo

นางสาวปวีณา สุริโย

2LA 093-4495520  
20. Miss  Aratchaporn Thueakphia

นางสาวอรัชพร เทือกเพีย

2LA 093-5483043  
21. Miss Thitima Datphutsa

นางสาวฐิติมา ดาดพุดชา

2CA 085-2082520  
22. Miss Patchareeya Panpila

นางสาวพัชรีญา พันพิลา

2CA 096-8674370  
23. Miss Phasinee Kerdwiboon

นางสาวภาสินีย์ เกิดวิบูลย์

2CA 086-8665988  
24. Miss Weawdow Butwong

นางสาวแววดาว บุตรวงศ์

2CA 093-4859627  
25. Miss Warapan Chote-chuang

นางสาววราพรรณ โชติช่วง

3IA 098-1647418  
26. Miss Sugunya Porntri

นางสาวสุกัญญา พรไตร

3LA 086-3583835  


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »