ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดิฐา แสงวัฒนะชัย และอาจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

cong-ditha-vikrom

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฐา แสงวัฒนะชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์ ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »