ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” จำนวน ๑๓ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท  ขอให้ผู้มีที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณารับทุนในวันอังคารที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง AR ๑๑๖ (เรียงลำดับเข้ารับการสัมภาษณ์ตามคิวมาก่อน-หลัง ไม่เรียงตามรายชื่อ) หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิในการรับทุนฯ
๑. นางสาวสิริรัตน์ ชินโคตร
๒. นางสาวศศิวิมล รอดบัวทอง
๓. นางสาวบัณฑิตา ทองสุข
๔. นางสาวปริยดา ศรีวรสาร
๕. นายจิรายุทธ ทองลาด
๖. นายธนากร ปาไว
๗. นางสาวลลิตา เสาไธสง
๘. นางสาวจิราวรรณ จงถนอม
๙. นางสาวจุฑามาศ อะกะเรือน
๑๐. นางสาวสุทธิดา ประสารพิมพ์
๑๑. นางสาวสุคณธา กฤติยาวงศ์
๑๒. นายศิริชัย พรมหากุล
๑๓. นางสาววราพรรณ โชติช่วง
๑๔. นางสาวนัฐทิยาภรณ์ วงษา
๑๕. นางสาวเพียงขวัญ อินทฤทธิ์
๑๖. นางสาวธนาภรณ์ ฝนทั่ง
๑๗. นางสาวกษพร สายแก้ว
๑๘. นายนิติพล พละศักดิ์
๑๙. นางสาวเสาวลักษ์ จันทร์หอม
๒๐. นายธัชธรรม วงศ์ชารี
๒๑. นางสาวกุลธิดา คำศรี
๒๒. นายพิชิตชัย ศรีโส
๒๓. นางสาวกาญพนา หงส์ทอง
๒๔. นายมนัส อาษาสิทธิ์
๒๕. นายสุรศักดิ์ อินทะศรี
๒๖. นางสาวนลิตา บุบผามะตะนัง
๒๗. นายณัฐพล โชตินอก
๒๘. นางสาวนพวรรณ ศิริอริศราวรกุล
๒๙. นายพงศธร สมอเรือ
๓๐. นายต่อศักดิ์ อุปภัมภ์
๓๑. นายอดิเทพ โพธิคำ
๓๒. นายสุวัฒน์ชัย ศรีพิลัย
๓๓. นางสาวอาทิตยา จิตพินิจ
๓๔. นางสาวเบ็ญจรัตน์ หาบุญมี
๓๕. นายอาณัติ สาขุน
๓๖. นางสาวมุทิดา เพียรชนะ
๓๗. นายอานุภาพ บันลือ
๓๘. นายตะวัน อุ่นใจดี
๓๙. นายจาตุรณค์ โคตะพันธ์
๔๐. นางสาวสุคนธ์ ผลอ้อ
๔๑. นายทะนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์
๔๒. นางสาวนวพร ซ่อนนอก
๔๓. นายเสฏฐวุฒิ ฉัตรสุวรรณคีรี
๔๔. นายภูชิต ผลถวิล
๔๕. นางสาวจิตเจียรไนย สุภาพิมพ์
๔๖. นายกวินท์ อุ่นแก้ว
๔๗. นางสาวสุทิศา การอุภัย
๔๘. นางสาวศศิมาภรณ์ เย็นใจ
๔๙. นางสาวหนึ่งฤทัย ทิพย์ลีย์
๕๐. นายนนทกร มุ่งพาณิชย์เจริญ
๕๑. นางสาวธิฎาภรณ์ ดีโต
๕๒. นางสาวขนิษฐา สระแก้ว
๕๓. นางสาวเบญจพร สุขะหา
๕๔. นางสาวอภิญญา ปิ่นละออ
๕๕. นายเกษมสันต์ เทศศรีเมือง
๕๖. นายธนาธิป เรือระดา
๕๗. นางสาวมนัชนก เรืองจาบ
๕๘. นางสาววชิราภรณ์ นระราช
๕๙. นางสาวจิราภรณ์ วงคำจันทร์
๖๐. นายพงศ์ภัค อาศัยบุญ
๖๑. นางสาวพรพิมล สะเดา
๖๒. นางสาวนิตา ศิริธนะวุฒิชัย

ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »