รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและการอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 13

รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและการอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 13 MSU-UTM

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา โทร หมายเหตุ
1. Mr. Thanakrit Thuaprakhon

นายธนกฤต ทั่วประโคน

4UA 085-0041180  
2. Miss Phattaraporn Pongudom

นางสาวภัทรภร ผ่องอุดม

4UA 080-4199296  
3. Miss. Jiranya Kanjanawilanon

นางสาวจิรัญญา กาญจนวิลานนท์

3AR 094-2987145  
4. Miss. Molthicha Oonseeda

นางสาวมลธิชา อ่อนสีดา

3AR 090-1132804  
 5. Miss Thitiya Saleesri

นางสาวฐิติญา สาลีสี

3AR 085-7441953  
6. Mr. Kavin Ounkeaw

นายกวินท์ อุ่นแก้ว

3IA 088-3054130  
7. Miss. Jitjranai Suphapim

นางสาวจิตรเจียรนัย สุภาพิมพ์

3IA 094-2756622  
8. Mr. Harit Naonai

นายหฤษฎ์ เนาว์นัย

3LA 063-0237767  
9. Mr.Suvisha Darasorn

นายสุวิชา ดาราศร

2UA 099-5409386  
10. Miss Kittiya Boonprakom

นางสาวกฤติยา บุญประคม

2LA 099-8705541  
11. Miss  Treeyaporn khempila

นางสาวตรียาภรณ์ เข็มพลา

2CA 091-8635719  
12. Miss  Aratchaporn Thueakphia

นางสาวอรัชพร เทือกเพีย

2LA 093-5483043  
13. Miss Thitima Datphutsa

นางสาวฐิติมา ดาดพุดชา

2CA 085-2082520  
14. Miss Phasinee Kerdwiboon

นางสาวภาสินีย์ เกิดวิบูลย์

2CA 086-8665988  
15. Miss Weawdow Butwong

นางสาวแววดาว บุตรวงศ์

2CA 093-4859627  
16. Miss Warapan Chote-chuang

นางสาววราพรรณ โชติช่วง

3IA 098-1647418  
17. Miss Thaksaporn Thabphuta

นางสาวทักษพร ทับภูตา

3AR 093-4319449  
สำรอง
1. Miss  Paweena Suriyo

นางสาวปวีณา สุริโย

2LA 093-4495520  
2. Miss Patchareeya Panpila

นางสาวพัชรีญา พันพิลา

2CA 096-8674370  
3. Mr.Patipon Keawsawat

นายปฏิพล เขียวสวัสดิ์

4AR 061-3091228

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »