ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจร่วมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Autodesk Revit 2018 for Architecture

revit2018

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ กำหนดดำเนินโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Autodesk Revit 2018 for Architecture ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR113 โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมท่านละ 1,200 บาท รายละเอียดใบสมัครทั้งนี้สามารถกรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/vYaUJXIdmogKkY4I2 และสามารถให้ชำระเงินได้ที่คุณจิรวดี  หลวงสุข  โทร.089-4947997  สำนักงานเลขานุการคณะฯ ภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ประสานงานโครงการ : คุณจิรวดี  หลวงสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »