ประชาสัมพันธ์โครงการ “Asia Summer Program 2018” ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ด้วย Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Asia Summer Program 2018  โดยกำหนดจัดในวันที่ 9 – 28 กรกฎาคม 2561  ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อเปิดเป็นการโอกาสให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้วัฒนธรรม

ทั้งนี้อาจารย์ – นิสิตที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Ms.Jeonghee Kim  หรือ E-Mail : international@dongseo.ac.kr  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Download  รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »